Vragen

Het Nederlandse systeem van zwemdiploma’s halen en zwemonderwijs is uniek, doordat vrijwel iedereen een zwemdiploma heeft. Om dit unieke systeem in stand te houden, dienen we continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Het belangrijkste doel is dat kinderen op een veilige manier en met veel plezier zwemlessen kunnen blijven volgen én dat ouders zeker zijn van gewaarborgde kwaliteit. Met de Licentie Zwem-ABC creëren zwemlesaanbieders duidelijkheid met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zwemlessen.

Ja, kiezen voor het Zwem-ABC betekent kiezen voor eenduidigheid en herkenbaarheid voor uw klant. Kiezen voor het Zwem-ABC betekent ook kiezen voor de kwaliteitsstandaard in de zwembranche wat zichtbaar wordt middels de ‘Licentie Zwem-ABC’.

De overgangsfase van Erkenning naar Licentie Zwem-ABC gaat als volgt:

  1. Zwemlesaanbieders die een erkenning hebben, kunnen bij Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een Licentie Zwem-ABC aanvragen en vervolgens zal er een initiële audit (op locatie), de zogenaamde overstaptoets, plaatsvinden. Het Handboek Licentie Zwem-ABC kan ter voorbereiding op deze overstaptoets kosteloos gedownload worden via de webwinkel.
  2. Op basis van een interne werkdocument ‘Beoordeling criteria Licentie Zwem-ABC’ beoordeelt een auditor of de aanvrager voldoet aan de kwaliteitsstandaard.
  3. In de overgangsfase van 1 september 2014 tot 1 januari 2018 dienen alle Erkende organisatoren diplomazwemmen te zijn overgestapt op de Licentie Zwem-ABC. Binnen dit tijdsbestek mag zelf bepaald worden wanneer men klaar is voor het aanvragen van de Licentie Zwem-ABC.
  4. Na 1 januari 2018 kunnen zwemlesaanbieders alleen nog het Zwem-ABC uitgeven als ze in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC.

Erkenning

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verstrekt Nationale Zwemdiploma’s aan erkende organisatoren van diplomazwemmen die examens voor de Nationale Zwemdiploma’s mogen organiseren. De erkende organisatoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het diplomazwemmen conform BREZ 2.0. Een beoordelingscommissie toetst of de kandidaten voldoen aan de gevraagde vaardigheden behorende bij het desbetreffende zwemdiploma. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ houdt toezicht op de kwaliteit van het diplomazwemmen door rapporteurs het diplomazwemmen periodiek te laten bezoeken.

Licentie Zwem-ABC

Het doel bij het hanteren van de Licentie Zwem-ABC is het creëren van duidelijkheid met betrekking tot de kwaliteit en veiligheid van zwemlessen en diplomazwemmen voor de consument, waarbij de gelicentieerde zwemlesaanbieders ruimte blijven houden voor de eigen onderscheidende aanpak en invulling. Een Licentie Zwem-ABC om op te leiden voor het Zwem-ABC wordt verleend wanneer een zwemlesaanbieder aantoonbaar voldoet aan kwaliteitscriteria die beschreven zijn in het ‘Handboek Licentie Zwem-ABC’. De Licentie Zwem-ABC brengt ook een aantal veranderingen met zich mee in BREZ 2.0 ten aanzien van de rol van de beoordelingscommissie en de rapporteur (NB. de examenprogramma's zijn ongewijzigd). Dit betekent dat er een aparte versie van BREZ 2.0 is voor zwemlesaanbieders die een Licentie Zwem-ABC hebben.Op grond van deze aanpak heeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Kiezen voor het Zwem-ABC betekent kiezen voor eenduidigheid en herkenbaarheid voor uw klant. Kiezen voor het Zwem-ABC betekent ook kiezen voor de kwaliteitsstandaard in de zwembranche wat zichtbaar wordt middels de Licentie Zwem-ABC.

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders een Licentie Zwem-ABC behalen. Op 1 januari 2018 dienen alle erkende organisatoren diplomazwemmen te zijn overgestapt op de Licentie Zwem-ABC. Binnen dit tijdsbestek mag zelf bepaald worden wanneer men klaar is voor het aanvragen van de Licentie Zwem-ABC. Na 1 januari 2018 kunnen zwemlesaanbieders alleen nog het Zwem-ABC uitgeven als ze in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC.

Regio-adviseurs
Heeft u als medewerker of manager van een zwembad, zwemvereniging of zwemschool een vraag, verzoek, opmerking, compliment of klacht? Dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

De regio-indeling is als volgt:

  • Michael van den Beld is Regio-adviseur Noord en Oost (provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht, Overijssel en Gelderland). Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 13 00 17 51 en e-mail.

  • Ellen Schripsema is Regio-adviseur Zuid (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 44 68 98 95 en e-mail.

  • Erik Willems is Regio-adviseur West (provincies Noord-Holland en Zuid-Holland). Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 17 22 46 74 en e-mail.

De licentiecriteria zijn opgebouwd uit twee delen: deel A (zwemspecifieke kader) en deel B (wettelijk en keurmerk kader). De criteria in deel A moeten worden doorlopen door iedere zwemlesaanbieder van het Zwem-ABC, die in aanmerking wil komen voor de Licentie Zwem-ABC. Deel B moet worden doorlopen door zwemlesaanbieders die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Nee, de criteria voor het behalen van de Licentie Zwem-ABC zijn gelijk voor alle zwemlesaanbieders.

Ter voorbereiding op het behalen van de Licentie Zwem-ABC kan gebruik worden gemaakt van bestaande documenten, zoals:

·         Gedragscode Zwembranche op www.gedragscodezwembranche.nl

·         Format Ongevallenregistratie op www.zwembadkeur.nl

·         Format Toezichtplan op www.zwembadkeur.nl

·         Format calamiteitenplan en ontruimingsplan op www.zwembadkeur.nl

Op de (consumenten)website www.allesoverzwemles.nl staat het logo van de Licentie Zwem-ABC vermeld bij de zwemlesaanbieder die in het bezit is van deze Licentie.

Nee, de Licentie Zwem-ABC geldt vooralsnog alleen voor het Zwem-ABC.

Een verleende Licentie Zwem-ABC kan worden ingetrokken. Een Licentie Zwem-ABC om op te leiden voor het Nationale Zwem-ABC wordt verleend wanneer een zwemlesaanbieder aantoonbaar voldoet aan kwaliteitscriteria die beschreven zijn in het ‘Handboek Licentie Zwem-ABC’. Op grond van deze aanpak heeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Als blijkt dat niet (meer) aan de BREZ 2.0 voor licentiehouders en aan de kwaliteitscriteria die beschreven zijn in het ‘Handboek Licentie Zwem-ABC’ wordt voldaan, wordt de Licentie Zwem-ABC ingetrokken.

Ja, (inspectie)rapporten (Whvbz) van keurende instanties (handhavers) zijn op te vragen vanuit de Wet Openbaarheid van Bestuur. Advies is om aan uw verhuurder het laatste rapport te vragen.

Ja, het zwembad dient te voldoen aan de afmetingen zoals omschreven in de BREZ 2.0 waarvan niet kan worden afgeweken. Volgens de BREZ 2.0 dient het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC te worden afgenomen in zwembaden met een bassin waarvan de wateroppervlakte tenminste 160 m2 en de waterdiepte tenminste 0,80 m bedraagt en dat over een wateroppervlakte van tenminste 40 m2 een waterdiepte heeft van tenminste 2.00 m. Genoemde wateroppervlakte (160 m2) dient voor het examen volledig te worden benut.

Binnen de Gedragscode Zwembranche is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Bij dit meldpunt kan men terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs.

 

Bij sommige zwemlesaanbieders is sprake van een eigen telefonisch meldpunt bijvoorbeeld het meldpunt van de gemeente. Het kan hier echter ook een vertrouwenspersoon zijn behorende bij de organisatie. Binnen de Licentie Zwem-ABC is het van belang dat de zwemlesaanbieder aantoonbaar heeft gecommuniceerd richting ouders/verzorgers over de beschikbaarheid van een anoniem telefonisch meldpunt. De zwemlesaanbieder kan ervoor kiezen om door te verwijzen naar het meldpunt van NOC*NSF, maar dat kan ook het meldpunt zijn van de gemeente of anderzijds. Wanneer u dit nu al kunt regelen, heeft u alvast aan dit onderdeel voldaan bij de implementatie van de criteria voor de Licentie Zwem-ABC.

Nee, De scholier die een ‘snuffelstage’ of maatschappelijke stage loopt, is doorgaans een incidentele vrijwilliger. In een ‘snuffelstage’ of maatschappelijke stage gaat het immers vaak om incidentele meeloopmomenten, waarbij de scholier bovendien de kinderen niet zelfstandig hoeft les te geven. In dit geval is er geen VOG nodig.

Een werkgever/organisatie kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen aan medewerkers, stagiaires, vrijwilligers of leden. Uit de VOG moet blijken dat gedrag van een nieuwe medewerker geen bezwaar vormt voor de (toekomstige) functie bij de werkgever of organisatie. Verdere informatie rondom het aanvragen van een VOG, klik hier.

Buitenlandse vakdiploma’s gericht op zwemonderwijs zullen eerst op exameninhoud of op competentieniveau gescreend moeten worden om te vergelijken of dit gelijkwaardig is aan het Nederlandse kwalificatieniveau Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zet geen buitenlandse diploma’s naar het Nederlandse diploma lesgever Zwem-ABC zonder EVC procedure (kijk op www.evczwembranche.nl).

Dit is situatief bepaald en verschillend doordat er meerdere lesmethoden mogelijk zijn, waterdiepte verschillend is, en de visie op zwemonderwijs per zwemlesaanbieder kan verschillen. In het lesplan wordt een onderbouwing van keuzes gevraagd waaruit blijkt dat de zwemlesaanbieder hier op kwalitatieve wijze invulling aan gegeven heeft.

De jaarlijkse minimale vakinhoudelijke bijscholing bedraagt één dag (7,6 uur) per jaar. Dit mag ook in meerdere deelsessies uitgevoerd worden.

Er is een handleiding beschikbaar met informatie over de toets voor gelicentieerde examinatoren. De kennis over de BREZ 2.0 voor licentiehouders wordt getoetst (de BREZ 2.0 voor licentiehouders is vanaf 1 september 2014 te vinden op www.zwemwiki.org).

De gelicentieeerde examinator die voor een diplomazwemmen aangemerkt staat, is op dat moment de interne kwaliteitsborger voor het desbetreffende examen vanaf het moment dat de kandidaten geselecteerd worden tot en met het rapport wat na afronding van het examen naar het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ wordt gezonden. Uitgebreide informatie is hierover terug te lezen in de handleiding voor de toets. Indien een gelicentieerde examinator zich niet houdt aan de BREZ 2.0 voor licentiehouders en/of het Handboek Licentie Zwem-ABC dan kan dit leiden tot intrekking van het certificaat.

Ja, bij ieder te organiseren diplomazwemmen, dat als officieel toetsmoment is vastgesteld, moet een gelicentieerde examinator aanwezig zijn. Maar indien een organisatie meerdere gelicentieerde examinatoren heeft dan kan dit per datum diplomazwemmen een ander persoon zijn.

Ja, voor mensen met dyslexie kan de antwoordtijd te kort zijn en zal gezocht worden naar mogelijkheden om het goed afleggen van een toets gelicentieerde examinator mogelijk te maken. We vragen mensen waarvoor het schriftelijk afleggen van een toets lastig is om tevoren contact op te nemen met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

De geldigheidsduur van het certificaat gelicentieerde examinator is vastgesteld op 4 jaar.

Een toezichtplan moet worden afgestemd op activiteiten binnen de organisatie, in het geval van de Licentie Zwem-ABC op de activiteiten zwemles en diplomazwemmen. Mogelijk kan een huurder hier het toezichtplan van de accommodatie ter beschikking krijgen dat de huurder aanpast aan de eigen lesgeef- en/of diplomazwemmensituatie.

Er blijkt soms wat verwarring te zijn over de termen ‘gelicentieerde examinator’ en ‘Licentie Zwem-ABC’. Om een Licentie Zwem-ABC te behalen, dient een zwemlesaanbieder aan verschillende kwaliteitscriteria te voldoen die zijn beschreven in het Handboek Licentie Zwem-ABC. Eén van de kwaliteitscriteria (criterium A6) geeft aan dat de zwemlesaanbieder over één of meerdere gelicentieerde examinatoren dient te beschikken. Meer informatie over het afleggen van de digitale toets om gelicentieerde examinator te kunnen worden en de data van de toetsen, vind je hier.

Nee, het doel van dit kwaliteitscriterium is dat de zwemlesaanbieder ouder/verzorgers actuele informatie kan verschaffen over de vorderingen van het kind en dat dit aantoonbaar gebeurt. Dit kan via een digitaal programma en ook schriftelijk via een vorderingenregistratie. Daarnaast kunnen aanbieders ook andere manieren bedenken en samen met ouders bekijken of dit voldoende informatie verschaft. Zwemlesaanbieders zijn zelf vrij om hierin een keuze te maken.